titkarsag@beledhivatal.eu |  Dátum: 2024.07.23.  | Névnap: Lenke   | Akadálymentésített oldal


Elnyert Pályázatok

Közlekedésfejlesztés Beled városában
Pályázati konstrukció
: TOP-3.1.1-15 „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés”
Projekt azonosítószáma: TOP-3.1.1-15-GM1-2016-00013
Projekt címe: Közlekedésfejlesztés Beled városában
Kedvezményezett neve: Beled Város Önkormányzata
 
Kedvezményezett címe: 9343 Beled, Rákóczi utca 137.
 
Elnyert támogatás: 57 551 464 forint
 
Támogatás intenzitása: 100%
 
Finanszírozó alap: ERFA
 
Projekt célja és tartalma:
 
Kerékpárutunkat Beled területén szeretnénk megépíteni, melynek nyomvonala a Rákóczi utcát keresztező Kis-Rába hídnál kezdődik és a 8611 j. és a 8612 j. közút keresztezéséig tart. A Rákóczi utca jelenleg 6,00m szélességben aszfalt burkolattal rendelkezik, amely a teljesen szakaszon erősen töredezett, foltozott. A lakóutca a Kis-Rába hídtól a vasútig 6,00m szélességben aszfalt burkolattal rendelkezik, amely mellett mindkét oldalon 1,5- 2,00m széles zöldsáv húzódik fasorral. Ezen a szakaszon, szelvényezés szerinti jobb oldalon 1,50m széles beton burkolatú járda található. A Rákóczi utca és a vasúti pálya keresztezése után az út szintén 6,00m szélességben rendelkezik aszfalt burkolattal, amely ezen a szakaszon is erősen repedezett. Az út jobb oldalán szikkasztó árok biztosítja a csapadékvíz elvezetését, amely mellett beton burkolatú járda található 1,00m szélességben. A 8612 j. közút lakott területen kívül eső szakaszának bal oldalán szántó, jobb oldalán pedig fás terület található. A település jelenleg meglévő kerékpárút hálózat található a kis-Rába híd és a 8406 jelű közút között a Rákóczi utca déli részen, amely egy oldali kétirányú. A meglévő szélessége változó 1,7-2,0m között a helyi adottságok és a korábbi szabványok miatt. A kerékpárútnak a tervezési szakaszunk elején van jelenleg vége oly módon, hogy a kerékpárosok ki vannak vezetve a Rákóczi utcára illetve a 8406 j útnak. A kerékpáros közlekedés szerepe Beledben elsősorban a városban élők településen belüli gyors és kis költséggel járó közlekedését (mozgását) teszi lehetővé a forgalom vonzó létesítményekben. Hétköznapi: Általában a hétköznapi közlekedést főleg a közintézményekbe, kereskedelmi és szolgáltató egységekbe, ill. a munkahelyekre történő utazás és a tömegközlekedési megállóhelyekre történő eljutás határozza meg. Ünnepi: Általában sporteseményre, vendéglátóhelyekre és turisztikai célú közlekedés a jellemző. Kerékpárutunk megvalósításával hozzájárulunk a foglalkoztatás és a mobilitás előmozdításához: A település központi része és az ipartelepek között kerékforgalmi kapcsolat létesítése a meglévő zöld területi adottságok és lehetőségek kihasználásával, illetve a mesterséges építmények figyelembevételével történik meg. A Rákóczi utca 8612 jelű országos közút mellett meglévő egy oldalú kerékpárút hálózat folytatás az Ipari területekig a nagyszámú helyi kerékpáros biztonsága érdekében indokolt. A kerékpárút megépítése az alábbi jelentős foglalkoztató cégek megközelítését biztosítja: Wiedenmann Kft (125 fő foglalkoztatott, Organo PET Kft (30 fő foglalkoztatott), 8,7 hektáros önkormányzati tulajdonú Beledi Ipari Park, Gombás Autócentrum és több a mezőgazdasági vállalkozás területe Pl: Extra Tej Kft. érintett. Beled, Rákóczi utcán létesítendő kétirányú kerékpárút tervezett kialakítása: A tervezési szakasz a Kis-Rába híd Ny-i oldalától kezdődik. Itt a kétirányú kerékpárút, a Rákóczi utca D-i, szelvényezés szerinti bal oldalán fut végig. Ez a szakasz a 0+000.00 km sz.- től a 0+261,77 km sz.- ig tart a vasút csatlakozásáig, ahonnét új nyomvonalon halad tovább a kerékpárút. A kerékpárutat 2,50m „Építési szélességben”, aszfalt burkolattal láttuk el, melynek bal oldalát rácsos folyóka határolja, a csapadékvíz elvezetése érdekében. A vasúti pályán történő áthaladás után szintén 2,50m „Építési szélességű”, aszfalt burkolatú kétirányú kerékpárút a 8612 j. közút szelvényezés szerinti jobb oldalán fut tovább. A tervezett kerékpárút a 8611 j. közút csatlakozásáig, a 0+876,27 km sz.- ig tart. A tervezett kerékpárút csapadékvíz elvezetését, a Kis-Rába híd és a vasút közötti szakaszon rácsos folyókával biztosítjuk, a vasút utáni szakaszon pedig a csapadékvíz elvezetés az út melletti szikkasztó árokban történik. A tervezett kerékpárutat az e-ÚT 03.04.11:2010 Útügyi előírás alapján (8.4 táblázat) az alábbi kategóriába sorolható (Vt?20 km/h): Településen belüli sík terepen haladó közlekedési célú, „C” hálózati szerepű kerékpárforgalmi létesítmény Egy oldali kétirányú kerékpárút 2,00m használati szélességgel, felfestéssel elválasztott kivitelben. A tervezett kerékpárút pályaszerkezete: - 3 cm vtg. AC8 kopó aszfaltkopó réteg - 3,5 cm vtg. AC11 kötő aszfaltkötő réteg - 20 cm vtg. CKt-T2 hidraulikus burkolatalap - 15 cm vtg. homokos kavics fagyvédő réteg Amennyiben szükséges a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzuk a projektet, a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállaljuk a projekt a fenntartását. A fejlesztés összhangban van a felhívás céljaival, a fejlesztés a felhívásban szereplő célokat teljesíti, azokhoz hozzájárul. A beruházás hozzájárul a fenntartható közlekedési módok közlekedési feltételeinek a javulásához, hiszen a pályázat során újabb kerékpárút létesül. A fenntartható közlekedés feltételeit megteremtő és erősítő közlekedésfejlesztési intézkedések valósulnak meg, amelyek hozzájárulnak az éghajlatváltozás mérsékléséhez, a CO2 kibocsátás csökkentéséhez és az élhető városi, települési környezet megteremtéséhez. A beruházás közvetlenül gazdaságfejlesztési és foglalkoztatási kapcsolódással valósul meg, elősegíti a munkaerő mobilitás infrastrukturális feltételeit, mivel az újabb kerékpárutak létesítésével a település határában levő ipari területek biztonságos, kerékpáros megközelítéséhez. A projekt kerékpárosbarát tevékenységet is tartalmaz. A pályázati felhívás tevekénységei közül a fejlesztés többnek is megfelel: Teljes település vagy településrész közlekedési úthálózatának kerékpárosbaráttá alakítása kerékpárforgalmi létesítmények kijelölésével, építésével. Országos közút teljes átkelési szakasza vagy annak egy funkcionális egysége mentén (pl. településközpont és a település szélén egy lakóterület közötti szakasza) létesül kerékpáros útvonal. A beavatkozás tárgyát képező ingatlanok tulajdonviszonyai rendezettek, a közúttal való egyeztetések folyamatban vannak, a lakosságot érintő változásokról az érintettek értesítve lettek. A beruházás biztosítja a biztonságos közlekedési feltételeket valamennyi közlekedő számára. A projekt a közúti közlekedésről szóló 1988. I. tv. 8. § (1a) bekezdésével összhangban került tervezésre valamennyi érintett közlekedő igényeinek a figyelembevételével. Az önkormányzat felmérte a közmeghallgatások során az igényeket és egyeztetett a település civil szervezeteivel is. A biztonságos közlekedési feltételek valamennyi közlekedő számára biztosítottak. A gyengébb közlekedők védelme érdekében a gyalogos, kerékpáros és a közösségi közlekedési módok biztonságos közlekedési feltételeinek a fejlesztését és kialakítása megtörtént, az elkészült műszaki leírások tartalmazzák ezeket. A projekt pénzügyi fenntarthatósága biztosított. Az önkormányzat biztosítja az elkészült kerékpárutak gondozását, karbantartását, szükség esetén felújítását. A projekt hozzájárul a TOP 3. prioritási eredményindikátor („A napi utazások esetén fő közlekedési eszközként gyalogos, kerékpáros vagy közösségi közlekedési módot választók részaránya”) értékének közvetlen települési, és közvetve országos növekedéséhez. Reményeink szerint legalább 10%-kal nő a kerékpárral közlekedők aránya a településen. Tervezett fejlesztésünkkel összeköttetést teremtünk tömegközlekedési csomópontok (településközpont - vasútállomás-iparterület), hivatásforgalmi viszonylatban a külterületi üzemek, vállalkozások és településközpont, valamint a településközpont és intézmények között. Projektünk teljes település, valamint az itt dolgozók, intézményeinket látogatók körében teljes támogatottságot élvez. Szemléletformáló kampányunk megvalósításával elősegítjük a kerékpáros közlekedés népszerűsítését. A projektnek nincs előrelátható klímakockázata.
Közreműködő szervezet: Magyar Államkincstár Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatósága
Projekt zárása: 2018.12.30.
 
A projekt jelenlegi állása:
A projekthez kapcsolódó Kerékpár Hálózati Terv (KHT) határidőre elkészült. A Kerékpár Hálózati Tervet 2017. 11. 16. napján tervzsűrizte a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. Ennek eredményeképpen pozitív, támogató nyilatkozatot állított ki a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, 2017. 11. 23. dátummal. A nyilatkozatban a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium észrevételezéseket fogalmazott meg, amelyeknek figyelembe vételével véglegesítettük a Kerékpár Hálózati Tervet. A Kerékpár Hálózati Terv szolgált alapul az engedélyes tervnek, így az abban megfogalmazott észrevételeket az engedélyes terv elkészítésénél betartottuk. Az elkészült engedélyes tervet a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnak bemutattuk, melyet 2018.02.26-án jóváhagyott.  Az engedélyezési eljárás lefolytattuk, projektünk jogerős építési engedéllyel rendelkezik, melynek iktatószáma:GY/UO/NS/A/264/27/2018.
A közbeszerzési eljárást lefolytattuk, mely eredménye képen 2018.05.29.-én a kivitelezői szerződést megkötöttük. A munkaterület átadásra került, a kivitelező elkezdi az építést.

50%-os készültség elérése
Időszak: 2018.06.29- 2018.08.28.

A kivitelezés a munkaterület átadás átvételi eljárás lefolytatást követően 2018.06.29. megkezdődött.

Elvégzett munkák:
- A terv szerinti fa kivágások, cserje irtások és a zöld felületi gyepnyeséssel kezdődött a kivitelezési feladat. A téren meglévő hirdető táblák és egyéb tárgyak eltávolítása után a burkolat bontásával folytatódott a kivitelezés. A bontási, irtási földmunkák 100%-ban elkészültek.
- az elektromos vezetékek előkészítése, alépítmények elkészültek
- személygépkocsi parkoló térkő és szegély építése, aszfaltozási munkálatok
- szegély építések buszmegállónál
- csapadékvíz elvezetés alépítményi munkálatai,
- jobb oldali burkolat építése, aszfaltozás100%-os készültség elérése:
Időszak: 2018.08.28.-2018.12.15

A műszaki átadás átvételi lejárás 2018. 12. 07. nappal megkezdődött és a 2018. 12. 15 nappal lezárt. A létesítményt használatra alkalmas állapotban a megrendelő részére átadta, a műszaki átadás átvétel eljárás lezárult.
A kivitelező az alábbi fő munka részeket készítette el:- Két oldali kerékpársáv, szegély építés, aszfaltburkolat építés, - Egy oldali buszmegálló öböl, - Vasúti biztosító berendezések átépítése, -Vasút-út csatlakozás átépítése,  -Forgalomtechnikai jelek felfestése, - Padka rendezés árok tisztítás. A 2018. 12.07-.én megtartott műszaki átadás átvételi lejárás megkezdéséhez minden érintett és a megjelent szervezet hozzájárult. A kivitelezőt  2018. 12. 15. napon a létesítményt használtra alkalmas állapotba a megrendelő részére átadta.