titkarsag@beledhivatal.eu |  Dátum: 2024.04.15.  | Névnap: Anasztázia   | Akadálymentésített oldal


Elnyert Pályázatok

TÁJÉKOZTATÓ SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL

A Beledi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) működése során, az előtte folyamatban lévő üggyel kapcsolatban, jellemzően a jogszabályban meghatározott feladat-és hatásköreinek gyakorlásával összefüggésben személyes adatokat kezel.
 
 
 
TÁJÉKOZTATÓ SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL
A Hivatal működése során, az előtte folyamatban lévő üggyel kapcsolatban, jellemzően a jogszabályban meghatározott feladat-és hatásköreinek gyakorlásával összefüggésben személyes adatokat kezel. Az adatkezelésre figyelemmel a Kormányhivatal az Európai Parlament és Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: GDPR) 13-
14. cikkeiben foglalt kötelezettségének eleget téve az alábbi tájékoztatást nyújtja:
 

1.Az adatkezelőre és az adatvédelmi tisztviselőre vonatkozó          adatok

Az adatkezelő neve:  Beledi Közös Önkormányzati Hivatal Székhelye:  9343 Beled Rákóczi u. 137.
Telefonszáma:              06/ 96 594-170
E-mail címe:                 jegyzo@beledhivatal.eu
Az adatkezelő képviselője:                                Dr Ladányi Zsigmond  jegyző                       
Az adatvédelmi tisztviselő neve:                        
Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei:            fentiekkel azonos

2.A személyes adatok kezelésének célja, jogalapja

 
A Hivatal a személyes adatokat jellemzően közérdekből, vagy a rá ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladata ellátásához kapcsolódóan kezeli.

3.A személyes adatok címzettjei

 
A Hivatal az általa kezelt személyes adatokat harmadik fél részére kizárólag akkor továbbítja, ha annak jogszabályi feltételei fennállnak, vagy egyéb jogalapon arra jogszerűen sor kerülhet.

4.A személyes adatok tárolásának időtartama

 
A Hivatal a személyes adatokat a vonatkozó jogszabályokban meghatározottakra figyelemmel, az ott meghatározott ideig kezeli.

5.Az érintett jogai

 
Amennyiben az Ön személyes adatát a Hivatal kezeli, úgy – a GDPR rendelkezéseire figyelemmel – Ön érintettnek minősül, ennek okán Önt az alábbi jogok illetik meg:
 
  1. hozzáférhet személyes adataihoz;
  2. kérheti személyes adatai helyesbítését,
  3. kérheti személyes adatai törlését;
  4. kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását;
  5. tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen;
  6. megilleti az adathordozhatósághoz való jog.
 

a)A hozzáféréshez való jog

 
 
Önt megilleti az a jog, hogy a Hivataltól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, amennyiben igen, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az alábbi információkhoz hozzáférést kapjon:
aa) az adatkezelés céljai;
 
ab) az érintett személyes adatok kategóriái;
 
ac) azon címzettek, vagy címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közölték, vagy közölni fogják;
ad) a személyes adatok tárolásnak időtartama; ae) az érintettet megillető jogok;
af) a felügyeleti hatósághoz címzett panaszhoz való jogról;
 
ag) amennyiben a személyes adatokat nem Ön bocsátotta a Hivatal rendelkezésére, úgy az adatok forrásának megjelölése;
ah) az automatizált döntéshozatal ténye
 

b)A helyesbítéshez való jog

 
Amennyiben Ön erre vonatkozó kérelmet terjeszt elő a Hivatalnál, úgy a Hivatal kérelmére indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti az Önre vonatkozó, pontatlan személyes adatokat. Az adatkezelés céljára figyelemmel Ön jogosult arra, hogy kérje – nyilatkozata alapján – hiányos személyes adatai kiegészítését.

c)A törléshez való jog

 
Amennyiben az alábbi indokok valamelyike az Ön esetében fennáll, úgy Ön jogosult arra a GDPR 17. cikke szerint, hogy – kérelme alapján – a Hivatal indokolatlan késedelem nélkül törölje az önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
 
ca) A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből a Hivatal azokat gyűjtette, vagy más módon kezelte;
cb) amennyiben a személyes adatok kezeléséra az ön hozzájárulása alapján került sor, és hozzájárulását visszavonja, amennyiben az adatkezelésnek más jogalapon nincs helye;
cc) amennyiben Ön tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
cd) a személyes adatok kezelésére jogellenesen került sor;
 
ce) a személyes adatokat a Hivatalra, mint adatkezelőre alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

A Hivatal tájékoztatja, hogy a GDPR 17. cikk (3) bekezdésében foglaltak szerint a törléshez való jog az ott írt korlátozások mellett illeti meg Önt, így nem illeti meg abban az esetben, amennyiben a személyes adatok kezelésére a Hivatal részéről jogi kötelezettség teljesítése, illetve közérdekű, vagy a Hivatalra vonatkozó közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából kerül sor.

 
  1. Az adatkezelés korlátozásához való jog
 
A GDPR 18. cikke szerint Ön kérheti a Hivataltól az adatkezelés korlátozását, amennyiben az alább feltételek valamelyiket teljesül
da) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, az adatok pontosságára irányuló ellenőrzés idejéig;
db) adatkezelés jogellenessége esetén az adatok törlése helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
dc) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, azonban Ön igényli azt jogi igényeivel összefüggésben;
de) amennyiben Ön tiltakozott személyes adatai kezelése ellen, addig, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő, vagy az érintett jogos indokai élveznek – e elsőbbséget.
Az adatkezelés korlátozása azt jelenti, hogy az érintett személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, valamint az Unió vagy valamelyik tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
 

e)A tiltakozáshoz való jog

 
Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okból bármikor tiltakozzon személyes adatai kezelése ellen, ha a Hivatal a személyes adatait közérdekű, vagy közhatalmi
 
tevékenysége során, valamint, ha az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeire figyelemmel kezeli.
Amennyiben Ön tiltakozik személyes adatai kezelése ellen, úgy a Hivatal a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön igénye érvényesítéséhez fűződő jogával szemben.
 

f)Az adathordozhatósághoz való jog

 
A GDPR 20. cikke alapján Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, a Hivatal rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az adatkezelő. Tárgyi jog kizárólag abban az esetben illeti meg Önt, amennyiben a Hivatal az adatait az Ön hozzájárulása, alapján, vagy szerződés teljesítésével összefüggésben kezeli és az adatkezelés automatizált módon történik.
 

6.A hozzájárulás visszavonásának joga

 
A Hivatal tájékoztatja, hogy – amennyiben az Ön személyes adatait hozzájárulása alapján kezeli -, Ön jogosult hozzájárulását bármikor visszavonni. A visszavonás iránti kérelmét az adatot kezelő szervezeti egységhez, vagy a Hivatal fenti elérhetőségeire címezve tudja előterjeszteni.

A Hivatal tájékoztatja, hogy jogszabályban meghatározott feladat- és hatásköreire tekintettel a Hivatalban folytatott személyes adatkezelésekre jellemzően a Hivatal jogszabályban meghatározott közérdekű, vagy közhatalmi tevékenysége során kerül sor (GDPR 6. cikk e) pont). Nem kizárt, hogy a Hivatal a GDPR 6. cikkében meghatározott egyéb jogalapokon (pl. szerződés teljesítése, hozzájárulás, stb.) is kezeljen személyes adatokat, azonban a jogszabályban meghatározott közérdekű tevékenységhez kapcsolódó, közhatalmi jogosítvány gyakorlása során végzett személyes adatkezelések vonatkozásban a törléshez és az adathordozhatósághoz való jog nem érvényesül.

 
  1. A személyes adat szolgáltatásának alapja, az adatszolgáltatás elmulasztásának következményei
A Hivatal jogszabályban meghatározott közérdekű, vagy közhatalmi tevékenységéből következően a személyes adatok adott ügytípussal összefüggő szolgáltatását jellemzően jogszabály írja elő, mely adatok szolgáltatása szükséges az adott ügy elintézéshez, ennek okán az előírt adatok szolgáltatásnak elmaradása hiányában előfordulhat, hogy a Hivatal kérelmét nem tudja elintézni.
 

8.Panaszhoz való jog

 
A Hivatal tájékoztatja, hogy az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül Ön jogosult arra, hogy, amennyiben a Hivatal személyes adatait a GDPR-ral ellentétesen kezeli, úgy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál.

A felügyeleti hatóság adatai:

 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
 

9.Eljárási szabályok

 
A Hivatal tájékoztatja, hogy – amennyiben jelen tájékoztató 5. pontjában foglaltak szerinti
– kérelmet terjeszt elő a Hivatalnál, úgy a Hivatal indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a kérelme nyomán      hozott      intézkedésekről,      valamint      azok      mellőzésének   indokairól.
 
A tájékoztatást a Hivatal ingyenesen biztosítja azzal, hogy amennyiben az Ön kérelme megalapozatlan, vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a Hivatal az intézkedéssel kapcsolatos adminisztratív költségek összegének megfelelő díjat számíthat fel.
 
Figyelemmel arra, hogy a Hivatal megtesz minden szükséges intézkedést a személyes adatok illetéktelen behatásoktól való védelme érdekében, amennyiben a személyes adataival kapcsolatos kérelmet kíván előterjeszteni, úgy azt a Hivatal kizárólag abban az esetben teljesíti, amennyiben az Ön személyazonosságát hitelt érdemlően igazolta.
 
Személyes adatokkal kapcsolatos megkeresését szóban, írásban, vagy elektronikus úton is előterjesztheti az adott üggyel összefüggésben eljáró szervezeti egységnél közvetlenül, vagy a Hivatal fenti elérhetőségei bármelyikén.
A Hivatal fentieken túl tájékoztatja, hogy a feladat,- és hatáskörébe tartozó konkrét ügyekben kezelt személyes adatok kezelésével kapcsolatos tájékoztatás céljából fenti elérhetőségeken, vagy az adott üggyel összefüggésben eljáró szervezeti egység közvetlen megkeresése útján tájékoztatást kérhet.