titkarsag@beledhivatal.eu |  Dátum: 2018.08.15.  | Névnap: Mária   | Akadálymentésített oldal

Szociális és Gyermekjóléti Társulás

Intézmény Fenntartó: Szociális és Gyermekjóléti Társulás 9343 Beled, Vörösmarty u.1.
A társulás döntéshozó szerve: Társulási Tanács, elnöke: Major Jenő
 
Az intézmény Beled központtal működik.
Az intézmény 1 telephelyet működtet Farád településen Idősek Nappali Ellátása
A településen az intézmény a következő alapszolgáltatásokat nyújtja:
Szociális étkeztetés : BÁGYOGSZOVÁT, BELED, BOGYOSZLÓ, CIRÁK, DÉNESFA, DÖR,  EDVE, FARÁD, GYÓRÓ, HÖVEJ, PÁSZTORI, POTYOND, RÁBAKECÖL, RÁBAPORDÁNY, RÉPCESZEMERE, SOPRONNÉMETI, SZILSÁRKÁNY, VÁG, VÁSÁROSFALU, ZSEBEHÁZA (Feladatellátási szerződéssel: BODONHELY)
A megélhetési gondok enyhítése, egyszeri meleg ebéd biztosítása az arra rászorulók részére.
 
Képtalálat a következőre: „szociális étkeztetés”
 
 
 
Házi segítségnyújtás: BÁGYOGSZOVÁT, BELED, BOGYOSZLÓ, CIRÁK, DÉNESFA, DÖR, EDVE, EGYED, FARÁD, GYÓRÓ, HÖVEJ, PÁLI, PÁSZTORI, POTYOND, RÁBACSANAK, RÁBAKECÖL, RÁBAPORDÁNY, RÁBASEBES, RÁBASZENTANDRÁS, RÉPCESZEMERE, SOBOR, SOPRONNÉMETI, SZANY, SZILSÁRKÁNY, VADOSFA, VÁG, VÁSÁROSFALU, ZSEBEHÁZA
A házi segítségnyújtás során, a házi gondozó segítséget nyújt ahhoz, hogy - az igénybe vevő lakásán, saját lakókörnyezetében,  önálló életvitelének fenntartásával - szükségleteinek megfelelően, az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális szükséglete a saját környezetében, életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen.
Képtalálat a következőre: „házi gondozás”
 
 
 
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: BÁGYOGSZOVÁT, BELED, BOGYOSZLÓ, CIRÁK, DÉNESFA, DÖR, EDVE, EGYED, FARÁD, GYÓRÓ, HÖVEJ, PÁLI, PÁSZTORI, POTYOND, RÁBACSANAK, RÁBAKECÖL, RÁBAPORDÁNY, RÁBASEBES, RÁBASZENTANDRÁS, RÉPCESZEMERE, SOBOR, SOPRONNÉMETI, SZANY, SZILSÁRKÁNY, VADOSFA, VÁG, VÁSÁROSFALU, ZSEBEHÁZA
A saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.
Képtalálat a következőre: „jelzőrendszeres házi segítségnyújtás”
 
 
 
Idősek nappali ellátása: FARÁD, SOPRONNÉMETI, BELED
Lehetőséget biztosít a saját otthonukban élő időseknek a napközbeni tartózkodásra, igény szerinti napi étkezésre, társas kapcsolatok kialakítására, valamint különböző szabadidős programokat az aktív életmódot folytató, társasági életet szívesen élő nyugdíjasok számára.
Képtalálat a következőre: „idősek nappali ellátása”
 
 
 
Közösségi pszichiátriai ellátás: BÁGYOGSZOVÁT, BELED, BOGYOSZLÓ, CIRÁK, DÉNESFA, EDVE, EGYED, FARÁD, GYÓRÓ, HÖVEJ, PÁLI, PÁSZTORI, POTYOND, RÁBACSANAK, RÁBAKECÖL, RÁBAPORDÁNY, RÁBASEBES, RÁBASZENTANDRÁS, RÉPCESZEMERE, SOBOR, SOPRONNÉMETI, SZANY, SZILSÁRKÁNY, VÁG, VÁSÁROSFALU, ZSEBEHÁZA
Ez a komplex gondozási forma biztosítja az ellátási területen élő pszichiátriai- és szenvedélybetegségben szenvedők részére, hogy segítséget kapjanak ahhoz, hogy családjaikban, lakókörnyezetükben maradhassanak, hogy minél teljesebb, konfliktus mentesebb életet élhessenek.
Képtalálat a következőre: „közösségi pszichiátria”
 
 
 
Családi bölcsőde: BELED, CIRÁK, DÉNESFA, EDVE, EGYED, FARÁD, GYÓRÓ, HÖVEJ, PÁLI, RÁBAKECÖL, RÁBAPORDÁNY, RÁBASEBES, RÁBASZENTANDRÁS, RÉPCESZEMERE, SZILSÁRKÁNY, VÁG, VÁSÁROSFALU, BOGYOSZLÓ, POTYOND, SOPRONNÉMETI, ZSEBEHÁZA
A családi bölcsőde a családban nevelkedő gyermekek számára nyújt életkoruknak megfelelő nappali felügyeletet, gondozást, nevelést és foglalkoztatást.
 
 
Család és Gyermekjóléti Szolgálat: ACSALAG, BÁGYOGSZOVÁT, BELED, BODONHELY, BOGYOSZLÓ, DÉNESFA, DÖR, EDVE, EGYED, FARÁD, , PÁSZTORI, POTYOND, RÁBACSANAK, RÁBAKECÖL, RÁBAPORDÁNY, RÁBASZENTANDRÁS, RÉPCESZEMERE, SOBOR, SOPRONNÉMETI, SZANY, SZILSÁRKÁNY, VÁSÁROSFALU,
Az ellátottak köre a működési területen élő 0-17 éves korú gyermekek, fiatalok és azok családjai, valamint a 18 év felettiek. A gyermekjóléti alapellátásnak hozzá kell járulnia a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének a megelőzéséhez.
Képtalálat a következőre: „család és gyermekjóléti szolgálat”
 
A gyermekvédelem négy szakmai szinten működik:
-           Család – és Gyermekjóléti Szolgálat (települési szint)
-           Család – és Gyermekjóléti Központ (járási szint)
-           Gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (megyei szint): jelzőrendszer jogszabályban meghatározott működésének elősegítése
-           Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (országos szint): jelzőrendszer hatékony működésének országos szakmai támogatása, fejlesztése, képzések megszervezése…
 
Létrehozták és működtetik a „Gyermekvédő hívószámot”: 06 80 630155 
24 órás, ingyenesen hívható telefonos szolgáltatás. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság működteti. A 06 80 630155 telefonszám a nap 24 órájában ingyenesen hívható.
 
Emelkedett a gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság összeghatára
Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 145%-a
Egyedül nevelő szülő vagy más törvényes képviselő esetében
  • a tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek esetében
  • a nagykorúvá vált gyermek, ha megfelel az egyéb jogszabályi feltételeknek
  • az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 135%-a az a) pont alá nem tartozó esetben
  • feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálat eredménye is lehetővé teszi.
A gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság a megszüntető határozat dátumát követően - a megszüntetést követő hónap második hónapjának első napjáig áll fenn!
 
2017-ben bevezetésre került a „Szociális diagnózis” elkészítés.
A család- és gyermekjóléti központ elkészíti az igénybe venni javasolt szociális szolgáltatásokat meghatározó szociális diagnózist, a család szociális helyzetének átfogó vizsgálata alapján. A központ a szociális diagnózis elkészítésébe bevonhatja a nem járásszékhely településen működő család- és gyermekjóléti szolgálatokat. A jogosultsági feltételek fennállása esetén a szociális diagnózis kötelezi a szociális szolgáltatókat és a szociális intézményeket
 
Bevezették a „Vörös kód” jelzést a hajléktalan ellátásban
A vörös kód egy speciális figyelmeztetés, melynek célja, hogy kritikus időjárási helyzetben felhívja a szociális ellátórendszer figyelmét, hogy a segítő tevékenység egyik legfőbb feladata közé tartozik az élet védelme. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma „vörös kód” figyelmeztetést ad ki különösen a -10°C vagy annál alacsonyabb hőmérséklet, tartósan 27°C feletti napi középhőmérséklet, valamint a meteorológiai szolgálat második szintű veszélyjelzése ideje alatt, az élet és testi épséget veszélyeztető helyzet elhárítása érdekében szükséges intézkedések megtétele céljából. A bentlakásos intézmények ellátási formájuktól, ellátási területüktől és férőhelyszámuktól függetlenül kötelesek az intézménybe érkező hajléktalan személynek élete és testi épsége megóvásához szükséges mértékben a pihenés, télen a melegedés lehetőségét biztosítani. A befogadás kizárólag a diszpécser szolgálaton keresztül, annak jelzésére történik.
 
Eljárásrend a kihűlés veszélyének megelőzésére
A kihűléses halálesetek megelőzésére az eljárásrend előírja, hogy az egészségügyi ellátást végző személynek rögzítenie kell a hypotermia (kihűlés) T68H0 kódját az egészségügyi dokumentációban továbbá az alábbi környezeti tényezőket:
 · a beteg egészségügyi ellátását megelőzően fűtetlen lakásban volt, · a beteg lakásában egyértelmű jelek mutatják, hogy lakásának fűtésével probléma van (nincs tüzelőanyag vagy a beteg általános állapota, krónikus betegségei felvetik annak lehetőségét, hogy megfelelő mennyiségű tüzelőanyag mellett sem képes a fűtést megoldani és ebben rendszeres segítsége nincs),
 · a beteg egészségügyi ellátását megelőzően közterületen, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségben, alacsony hőmérsékleten tartózkodott huzamosabb ideig
Amennyiben a beteg további ellátásra nem szorul az első észlelő kötelessége haladéktalanul értesíteni az illetékes család- és gyermekjóléti központot. A fekvőbeteg intézeti ellátás során annak érdekében, hogy a beteg esetében ne fordulhasson elő ismételten kihűlés, 24 órán belüli sürgősségi ellátás esetében a beteg felvételét követően azonnal, fekvőbeteg ellátás esetén a kórházi elbocsátást 3 nappal megelőzően a kórház által kijelölt szociális munkás értesíti a területileg illetékes család- és gyermekjóléti központot.
 
 
Munkatársaink:
intézményvezető/Farkasné Horváth Gertrúd/jelenleg inaktív
mb. intézményvezető/Rácz Árpádné/
Család - és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai vezető/ intézményvezető helyettes
szakmai vezető/Nagy Klaudia
családsegítők/
házi gondozók
sofőrök
takarító
közösségi pszichiátriai gondozók
kisgyermek nevelő - gondozók
 
https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.15752-0/p280x280/31250459_390291198117232_7350089580751618048_n.jpg?_nc_cat=0&oh=b96e5b5155b205237f0b55b81eb63a53&oe=5B84D99E
https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.15752-0/p280x280/31345412_390291361450549_3106797875263176704_n.jpg?_nc_cat=0&oh=5cce49aa45a92e7e7d2cf85cee2729d9&oe=5BBF4244
https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.15752-0/p280x280/31230248_390291311450554_3255693168665952256_n.jpg?_nc_cat=0&oh=95a8f957026e673cbb7c48a8fda7235a&oe=5BBD341D
 
https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.15752-0/p280x280/34095096_1669709689785726_7548196248654708736_n.jpg?_nc_cat=0&_nc_ad=z-m&_nc_cid=0&oh=1498ad7909b7351b86bd0b965634f8cf&oe=5B801095